EIND GOED, AL GOED

Herinrichting het Eind

 

Praat u mee?

EIND GOED, AL GOED

De gemeente Gorinchem wil het Eind herinrichten. Samen met bewoners en bedrijven willen we kijken wat de (on)mogelijkheden zijn voor dit gebied. Wat moet er behouden blijven en wat is goed om te veranderen? Alle visies willen we daar graag bij boven water krijgen om tot een goede herinrichting te komen. Er is nog geen plan, alles ligt nog open. Samen moeten we komen tot een herinrichtingsplan dat door de stad gedragen wordt, vandaar de projectnaam:

Eind goed, Al goed.

 

NIEUWS

11 juli 2017

SAMENVATTING EN VOORLOPIGE CONCLUSIES VRAGENLIJST

Van 10 april tot 7 mei konden belangstellenden de online vragenlijst invullen over het voorstel van een mogelijke herinrichting voor het Eind. Wij zijn blij met de vele reacties en de ideeën die zijn ingebracht.

Er volgt nu een samenvatting van de reacties en de voorlopige conclusies die wij hieruit trekken. Alle reacties zijn te vinden en te downloaden via onderstaande link. Daarnaast geven wij een beeld van het vervolg van dit project. 


250 respondenten

In het totaal hebben ca. 250 mensen gereageerd via de vragenlijst. Hieronder is aangegeven waar de mensen vandaan komen en wat hun relatie is met Het Eind. 

Overzicht postcodegebieden

Voorstel mogelijke herinrichting

Het voorstel is om het Eind in te richten als een verblijfsruimte. Wij kiezen voor een inrichting waarbij er nauwelijks onderscheid is tussen stoep en straat. Alles ligt op één niveau en er wordt één kleur en type straatsteen gebruikt. Er zijn veel succesvolle voorbeelden bekend waarin dit principe van ‘shared space’ is toegepast. Groot voordeel is dat door deze inrichting de auto zich te gast voelt, wat de verkeersveiligheid op een haast vanzelfsprekende wijze verbetert.

Een planschets met het voorstel voor de herinrichting Impressie: Zicht op het Eind, kijkend richting Buiten de Waterpoort.

 Impressie: Zicht op het Eind, kijkend richting Langendijk.  

Een ruime meerderheid van de mensen die de enquête heeft ingevuld was positief over het beeld van de herinrichting. Het principe van ‘shared space’, waarin de auto te gast is en de ruimte het domein is van fietsers en voetgangers, wordt toegejuicht.


Om het Eind optimaal te kunnen inrichten als ‘pleinruimte’ waar het prettig is om te verblijven, halen we het parkeren weg. Ondanks dat een ruime meerderheid voor het idee is om parkeren weg te halen, waren er ook veel kanttekeningen. Deze kanttekeningen waren zowel aanwezig bij voor- als tegenstemmers. Veel respondenten zijn kritisch over het weghalen van parkeerplaatsen zonder dat zicht is op compensatie. Voor hen is dit een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met het idee om het parkeren weg te halen op het Eind. Daarnaast waren er nog opmerkingen over de situering van de invalide-parkeerplaatsen en de norm (afstanden) die hiervoor geldt.
Hetzelfde geldt voor het weghalen van het parkeren op de Kriekenmarkt. Ook hier is het belangrijk dat er een visie komt waar deze vervallen parkeerplaatsen gecompenseerd worden. Het spreekt mensen aan dat de Kriekenmarkt ingericht kan worden als een verblijfsplein. 
Een meerderheid van de respondenten geeft aan geen problemen te hebben met het verplaatsen van het kunstwerk. Bij deze vraag zijn er echter ook behoorlijk wat mensen die hier tegen zijn of er geen mening over hebben. Dit aantal mensen is groter dan de groep die hier vóór stemt. 
Een zeer ruime meerderheid is voor afsluiting van de Tolsteeg voor vrachtverkeer. Het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt als belangrijkste argument genoemd. Over de gekozen oplossing (pergola) is wel enige discussie. De uiteindelijke vorm van de herinrichting is sterk verweven met de vraag over het volgende onderwerp: éénrichtingsverkeer in de Tolsteeg. 
Een lichte  meerderheid is tegen eenrichtingsverkeer voor auto’s in de Tolsteeg. Belangrijkste argumenten die genoemd zijn zijn bereikbaarheid en de verkeerscirculatie van Gorinchem in het algemeen. De meningen zijn verdeeld. Ook zijn er mensen die de éénrichting de andere kant op willen. Voorstanders van het éénrichtingsverkeer onderschrijven het argument dat hiermee de verkeersonveilige situatie op de kruising met Het Eind sterk wordt verbeterd.
Er zijn veel reacties geuit en vragen gesteld over de verkeerscirculatie in de stad:

  • Verplaatsen drukte naar andere delen van de stad. Kan dit inzichtelijk worden gemaakt?
  • Omrijden, extra kilometers autogebruik
  • Zorgen over ‘vastlopen’ stad bij grote drukte
  • Slechte verbinding tussen benedenstad en bovenstad. 


Vervolg

  • De opgehaalde meningen en reacties geven voor het college aanleiding om opnieuw over het inrichtingsvoorstel na te denken.
  • 21 september 2017 worden de resultaten gedeeld met de gemeenteraad in een openbare vergadering. In deze raadsvergadering doet het college ook een voorstel aan de raad hoe met de herinrichting van het Eind verder wordt gegaan.
  • Vervolgens vindt op 16 november over dit project een besluitvormende vergadering plaats.

Beide vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen bekend zijn, dan houden we u via deze site op de hoogte! 


Resultaten vragenlijst 

De complete rapportage van de vragenlijst tref u aan in het onderstaande bestand:8 mei 2017

VRAGENLIJST GESLOTEN

Van 10 april tot 7 mei konden belangstellenden de online vragenlijst invullen over het voorstel van een mogelijke herinrichting voor het Eind. In het totaal hebben 250 mensen gereageerd via de vragenlijst. Op dit moment worden de reacties van deze tweede vragenlijst verwerkt.

________________________________________________________________________________

10 april 2017

UITNODIGING INLOOPBIJEENKOMST HET EIND  EN START ONLINE VRAGENLIJST HERINRICHTING HET EIND 

Op 10 april aanstaande tussen 19.30 en 21.30 uur is er een inloopbijeenkomst waar een voorstel van een mogelijke herinrichting van het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt wordt gepresenteerd en toegelicht door de Gemeente Gorinchem en NieuwBlauw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

De uitkomsten van de eerste enquête ’Eind goed, Al goed’ vormen de basis van het inrichtingsvoorstel voor het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt. U kunt tijdens deze avond uw opmerkingen en ideeën over dit
inrichtingsvoorstel doorgeven en u kunt ook tijdens deze bijeenkomst uw reactie geven door het invullen van een vervolg enquête. Kunt u er deze avond niet bij zijn? Dan kunt u de enquête ook op een later moment invullen via deze webpagina (www.eindgoedalgoedgorinchem.nl).

De vragenlijst met vragen over het voorstel van een mogelijke herinrichting voor het Eind kunt u tot 7 mei invullen via de rode button op deze website.

De uitkomsten van de bijeenkomst en de vervolg enquête worden gebruikt om te komen tot een definitief voorstel. 

Datum: 10 april 2017
Tijd: tussen 19.30 en 21.30 uur
Locatie: Restaurant Merwezicht, Eind 19, 4201 CP Gorinchem________________________________________________________________________________

12 december 2016

UITKOMSTEN VRAGENLIJST

De afgelopen weken hebben wij benut om alle gegevens uit de online vragenlijst te verwerken. Uiteindelijk blijken 406 geïnteresseerden de lijst via de website ingevuld te hebben. Als gemeente zijn we zeer tevreden met dit resultaat. Het is goed om te zien dat er zoveel burgers zo betrokken zijn bij hun leefomgeving.

We hebben de gegevens uit de vragenlijst verwerkt in twee 'woordwolken' die een globaal beeld geven van de aspecten die de respondenten als positief en als negatief ervaren met betrekking tot het Eind en tot een aantal grafieken.

 

'Woordwolk' positieve punten

In de onderstaande 'woordwolk' zijn de antwoorden op de vraag "Waarom vindt u dit een positieve plek?" met betrekking tot het Eind gegroepeerd. De woorden die het meeste genoemd zijn zijn hierbij groter afgedrukt, de woorden die minder vaak genoemd zijn staan kleiner afgebeeld. Door op de afbeelding te klikken kunt u de afbeelding op groter formaat bekijken.

Positieve punten

Alle antwoorden op de vraag "Waarom vindt u dit een positieve plek?" tref u aan in het onderstaande bestand:

 

'Woordwolk' punten voor verbetering

In de onderstaande 'woordwolk' zijn de antwoorden op de vraag "Waarom vindt u dit een plek voor verbetering en wat zou u graag veranderd willen zien?" met betrekking tot het Eind gegroepeerd. De woorden die het meeste genoemd zijn zijn hierbij groter afgedrukt, de woorden die minder vaak genoemd zijn staan kleiner afgebeeld. Door op de afbeelding te klikken kunt u de afbeelding op groter formaat bekijken.

Punten voor verbetering

Alle antwoorden op de vraag "Waarom vindt u dit een plek voor verbetering en wat zou u graag veranderd willen zien?" tref u aan in het onderstaande bestand:

 

Grafieken resultaten

Hieronder treft u grafieken aan die inzicht geven in de beantwoording van verschillende vragen uit de vragenlijst. 

 

Vervolg

Op basis van de gegevens uit de vragenlijst zullen we de randvoorwaarden voor de herinrichting opstellen. Deze zullen we met u communiceren via deze site. Tevens zullen we op basis van deze randvoorwaarden, ideeën en voorbeelden die u aangeleverd heeft, inrichtingsvarianten voor de herinrichting van het Eind maken. U krijgt de kans via deze site uw mening te geven over deze varianten. Daarnaast zal er wederom een avond georganiseerd worden waar u naartoe kunt komen. Informatie hierover volgt.

___________________________________________________________________________________

20 november 2016

SLUITING VRAGENLIJST

Op 20 november is de online vragenlijst gesloten.

___________________________________________________________________________________

15 november 2016

VEERSESSIE MET DE WETHOUDER

Dinsdag 15 november  voer Wethouder Rijsdijk mee met het veer Gorinchem – Woudrichem om ideeën op te halen voor de herinrichting van het Eind.

 

Ideeën delen met Wethouder Rijsdijk op het veer.

___________________________________________________________________________________24 oktober 2016

ONTWERPAVOND EN START ONLINE VRAGENLIJST

Om samen tot een goed herinrichtingsplan te komen zijn we op 24 oktober begonnen met het inventariseren van uw meningen en ideeën. Tijdens deze avond is de onderstaande presentatie getoond. Van 24 oktober tot 20 november kunnen mensen die zich betrokken voelen de vragenlijst met vragen over het Eind invullen via deze de rode button op deze website [na de sluitingsdatum is de button verwijderd van deze website].

Presentatie 24 oktober
Presentatie 24 oktober 2016_website.pdf (4.84MB)
Presentatie 24 oktober
Presentatie 24 oktober 2016_website.pdf (4.84MB)